Všeobecné obchodní podmínky sportovně tanečního studia CVIČ.IT

1. Všeobecné informace o cvič.it

Provozovatel:

Cvič.it s.r.o.
Obchodní náměstí 1590/4
143 00 Praha 4 – Modřany
IČ: 05565391

Kontakt:
Mgr. Petra Kijonková +420 734 640 264           
info@cvic.it (pro vše ohledně cvičení, kurzů, hodin, rezervací a plateb)

Nikol Heyrovská            +420 776 298 234           
office@cvic.it (obchodní nabídky a komunikace)

2. Přihlášení do kurzu nebo na lekci

Klient si kurz či hodinu rezervuje v elektronickém rezervačním systému studia.
Klient je zapsán do kurzu na základě uhrazení ceny za kurz. Přihlášení do kurzu je závazné.
Odhlášení z kurzu je třeba uskutečnit telefonicky nebo e-mailem nejméně 3 dny před začátkem kurzu.

3. Platby

Kurz

Rozhodne-li se klient navštěvovat taneční kurz, je povinen uhradit danou cenu kurzu (formou zálohy a doplatku, nebo zaplacení celé částky). Dnem úhrady se rozumí připsání finanční částky na účet cvič.it, nebo zaplacení v hotovosti na recepci studia. V případě většího počtu zájemců než by se dalo předpokládat mají přednost ti, kteří zaplatili dříve.

Na nezaplacenou hodinu nemá klient přístup. Pokud je platba posílána bankovním převodem a není jisté, že před započetím hodiny či kurzu dorazí, prosíme o zaslání potvrzení o platbě na info@cvic.it.

Open Class

Open Class jsou hodinové lekce, které se hradí předem na bankovní účet, v rezervačním systému nebo před lekcí na recepci.

Na Open Class lze využít kredity, které lze zakoupit na výše zmíněných místech. Rezervace lekce pak probíhá pomocí kreditů, které jsou automaticky odečteny při rezervaci lekce. Pokud je lekce rezervovaná a zákazník se na lekci nedostaví a ani rezervaci nezruší, kredity jsou automaticky odečteny. 

Zákazník si také může zakoupit měsíční členství, a neomezeně navštěvovat všechny Open Class.

OC lze platit i přes benefotní kartičky či poukázky. Smluvní partněři mají nálepku na našich dveřích (Sodexho. Multisport, Benefity,cz...)

4. Realizace platby

Zaplacením ceny kurzu v hotovosti na recepci studia.

Úhrada je možná i bankovním převodem na číslo účtu 1612017/5500 (RB), do poznámky název kurzu a Vaše jméno, v případě dětského kroužku i jméno dítěte.

Při zadání platby lekci či kurzu "bankou" Vám systém nabídne platbu přes FIO banku, tato platba po zadání vygenerovaného variabilního symbolu připíše platbu k Vašemu účtu automaticky. 

5. Storno poplatky

Kurz

Stornovat kurz je možné minimálně 3 dny před započetím kurzu.  Při stornování kurzu v kratší době než 3 dny před jeho zahájením účtujeme storno poplatek ve výši 50% kurzovného. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na následné změny v kurzech a to změnu tanečního sálu, výměnu lektora v průběhu kurzu, zrušení hodiny při neočekávaných situacích apod. V případě změn budou účastníci kurzu informováni e-mailem nebo telefonicky a v případě zrušení hodiny bude zákazníkům poskytnut náhradní termín. Náhradní termín bude dohodnut po komunikaci s lektorem a zákazníci budou o náhradním termínu předem informováni.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit počet zákazníků ve skupině v kurzu. Maximální počet zákazníků je 8 osob na sál 1/10 osob na sál 2.

V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele vzniká klientovi nárok na vrácení alikvotní (neodučené) části uhrazeného kurzovného. V případě vrácení části nebo celé částky kurzovného bude částka na základě požadavku klienta vrácena v hotovosti nebo převedená na jeho účet do 30 pracovních dnů. 

V případě, že klient není schopen absolvovat celý kurz z vážných zdravotních důvodů, má nárok na:

Jestliže zákazník požaduje přesunutí platby za neabsolvované hodiny kurzu do dalšího období nebo převedení kurzu na jinou osobu na základě zplnomocnění, musí o přesun platby požádat písemně (elektronicky na adrese info@cvic.it). K žádosti o přesun platby je nutno přiložit fotokopii lékařského potvrzení (v případě převedení kurzu na jinou osobu také zplnomocnění). Žádost bude posouzena poskytovatelem a následně bude klient obeznámený e-mailem.

Vrácení celkové platby po započetí kurzu není možné mimo výše uvedených výjimečných případů posuzovaných individuálně nebo zrušení kurzu ze strany poskytovatele. 

Kredity

Navrácení částky za zakoupené kredity není možné. Zákazník může požádat o přesunutí kreditů do dalšího období nebo převedení kreditů na jinou osobu na základě zplnomocnění. O přesun musí požádat písemně (elektronicky na adrese info@cvic.it). K žádosti o přesun kreditů je nutno přiložit fotokopii lékařského potvrzení (v případě převedení kreditů na jinou osobu také zplnomocnění). Žádost bude posouzena poskytovatelem a následně bude klient obeznámený e-mailem.

Měsíční členství

Navrácení částky za zakoupené Měsíční členství není možné. Zákazník může požádat oprodloužení čleství na další období. O prodloužení musí požádat písemně (elektronicky na adrese info@cvic.it). K žádosti o prodloužení je nutno přiložit fotokopii lékařského potvrzení. Žádost bude posouzena poskytovatelem a následně bude klient obeznámený e-mailem.

6. Zameškané taneční hodiny

Omluvenou absenci v kurzu si klient může nahradit:

7. Svátky a dny pracovního klidu 

Ve svátky a ve dnech pracovního klidu se hodiny obecně nekonají. Lze však dohodnout ve cvičební skupině s lektorem výjimku.

8. Zakoupení kreditů a měsíčního členství

V případě zakoupení kreditů je platnost kreditů 6 měsíců ode dne zakoupení.

V případě zakoupení měsíčního členství je členství platné 31 po sobě jdoucích dnů.

9. Stížnosti a dotazy

Klient může jakékoliv své stížnosti, podněty nahlásit poskytovateli e-mailem na adresu info@cvic.it. Po přehodnocení stížnosti poskytovatel seznámí zákazníka s možným řešením problému, resp. s výsledkem přešetření podané stížnosti či podnětu. 

10. Ochrana osobních údajů

Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Klient rezervací, zaplacením a účastí na lekci akceptuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků tanečně sportovního studia cvič.it.

11. Bezpečnost na lekcích

Účastník se jednotlivých lekcí bude účastnit na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na vědomí zvýšenou možnost výskytu úrazu.  

Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly a pokyny před započetím lekce/kurzu (speciální pokyny viz níže), a to s ohledem na místo konání sportovních lekcí, vhodnost oblečení a obuvi, povahu fyzické náročnosti jednotlivých lekcí.

V souvislosti s fyzickou náročností jednotlivých lekcí účastník prohlašuje, že:

Účastník se dále zavazuje, že bude respektovat všech pokynů lektora či osob pověřených k organizaci sportovního studia a jednotlivých lekcí.

Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka lekce/kurzu, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.

Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání sportovní lekce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na sportovní lekci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou odpovědnost.

Účastník je povinen dbát o své věci, které vnese do prostor sportovního studia a odkládat je pouze v prostorách k tomu vymezených, kterou jsou zabezpečeny (chráněny zámkem). V případě, že účastník své věci v uvedených prostorech nezabezpečí nebo je zde neodloží, sportovní studio Cvič.it nenese za ztrátu, odcizení, zničení, poškození nebo jinou formou jejich znehodnocení odpovědnost.

Speciální bezpečnostní pokyny

  1. Nemanipulujte bez přítomnosti a pokynů lektora s neukotvenými (sklopenými) Pole Dance tyčemi, nezavěšujte se na ně;
  2. V nepřítomnosti lektora neprovádějte cviky na Pole Dance tyčích;
  3. V nepřítomnosti lektora v sále nemanipulujte s cvičebními pomůckami;
  4. Nemanipulujte s elektronikou umístěnou v sálech (reproduktory, přehrávače);
  5. Vstup do vnitřních prostor recepce je pro účastníky hodiny/kurzu zakázán;
  6. Studio Cvič.it je nekuřácké.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2017.